תנאי שימוש

מסמך זה הנו בעל אופי משפטי מחייב. אם אתם, הגולשים באתר כפי שהוא מוגדר להלן ("אתם") מתחת לגיל 18, ודאו כי הוריכם או האפוטרופוס החוקי שלכם קראו את תנאי השמוש ומדיניות הפרטיות של האתר ואישרו לכם להשתמש באתר בהתאם לתנאיו. אנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש שלהלן ולהבין את הפעילויות, השימוש והסיכונים האפשריים והכרוכים בגלישה ושימוש באתר. אנו קוראים להורים ולמורים לייעץ לילדיהם/תלמידיהם לא למסור כל מידע אישי מזהה בעת הגלישה ברשת האינטרנט ללא הסכמת ההורים ומעודדים אתכם ואת ילדיכם/תלמידיכם לפתח מודעות לשמירה על פרטיות ומידע אישי בעת גלישה באינטרנט בכלל.

1.      גיל וקבלת תנאי השימוש

בעצם הכניסה לאתר והגלישה באתר (בין אם כמשתמש רשום ובין אם כאורח בלבד) מצהיר כל גולש ומתחייב בזה כלפי עת הדעת, מפעילת האתר וכל מי מטעמה, כי הוא בן 18 שנה לפחות, ואם הוא מתחת לגיל 18 או הוא פסול דין כי יידע את הוריו, אפוטרופסו החוקי או את הממונים החוקיים עליו (להלן: "האחראים") בדבר ההוראות בתנאי שימוש אלה וכן כי קיבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות, מכל סוג שהוא, באתר ובכל חלק ממנו.

2.      כללי

תנאי שימוש אלה כפי שיפורטו להלן חלים על הגלישה או כל שימוש באתר האינטרנט הנמצא בבעלות עת הדעת מערכות חינוך בע"מ, ח.פ. 51-405532-6 והמופעל על ידי כל מי מטעמה (עת הדעת) תחת שם המתחםhttp://www.timetoknow.co.il, . כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של עת הדעת, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם ותתי שמות מתחם  (sub-domains)דומים (להלן יקראו ביחד ולחוד: האתר) ובכלל זה בתכנים, המערכות והמוצרים הכלולים ובשירותים הניתנים באתר, ומהווים הסכם חוקי מחייב בינכם, לבין עת הדעת או כל מי שבא מטעמה או בנעליה. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא ובכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, לרבות מחשבים, סמארטפונים, טאבלטים וכדומה. כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי השימוש להלן לפני שתשתמשו באתר באופן כלשהו או שתרשו לכל מי שתחת משמורתכם החוקית להשתמש באתר. כניסה לאתר, גלישה או שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא ולכל צורך שהוא, לרבות בתכנים המוצגים בו ובשירותים הניתנים בו, מהווה הסכמה מלאה מצדכם לתנאי השימוש, במהדורתם המעודכנת והאחרונה המפורסמת באתר. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אתם מתבקשים להימנע מכל שימוש באתר במישרין או בעקיפין.

עת הדעת שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך בהודעה כלשהי מראש. באחריותכם הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. כניסה לאתר, גלישה באתר או שימוש באתר בכל דרך ולכל צורך שהוא, לאחר שינוי בתנאי השימוש אשר פורסמו באתר, מהווה הסכמה מלאה מצדכם לשינויים ו/או לתנאי השימוש החדשים כפי שפורסמו באתר.

אנו שומרים על זכותנו לסיים את ההתקשרות בנינו לביניכם, באופן מלא או חלקי, ולחסום את הגישה שלכם לאתר באופן מלא או חלקי בכל עת ומבלי להודיע על כך מראש, בכל מקרה של אי עמידה או הפרת תנאי השימוש, או אם הפרתם הוראת כל דין או אם תהיה לנו סיבה לחשוד שאתם מתכוונים להפר את תנאי השימוש או הוראת כל דין, והכל בין אם בעצמכם או באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם.

כמו כן, אנו רשאים לסיים את ההתקשרות כולה או חלקה בכל במקרה של טעות (לרבות טעות אנוש) באתר, בפרטי האתר, במאפייניו, הרשאותיו וכיוצא בזה.

3.      הגבלות על השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתם מתחייבים כי, למעט כפי שמותר לכם במפורש על פי הסכם זה בנוגע לשיתוף חומרים ברשתות חברתיות כמפורט להלן, לא תעתיקו, תציגו בפומבי, תשכפלו, תעלו, תפרסמו, תעבירו או תפיצו בצורה אחרת, כל חומר או חלק מהאתר. שימו לב, בחלקים באתר בהם רשומה הרשאה ספציפית לכך, באפשרותכם להוריד עותק בודד למחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') ו/או לשלוח עותק באמצעות דוא"ל של החומרים המופיעים בחלק זה, ובחלק זה בלבד. השימוש שיעשה בחומרים אלו יוגבל לשימוש פרטי בהיקף סביר ומקובל, לא-מסחרי, ובתנאי שלא יעשה כל שינוי בזכויות היוצרים בפרט ובזכויות הקנייניות בחומרים אלו בכלל. כל שינוי בחומרים ו/או שימוש בחומרים שלא למטרות שצוינו לעיל, לרבות אך מבלי לגרוע, שימוש בחומרים אלו בכל אתר אחר ו/או בכל רשת מחשבים אחרת הינו אסור בהחלט, ויהווה הפרה של זכויותיה של עת הדעת (לרבות זכויות היוצרים וזכויות הבעלות שלה ו/או של כל מי מטעמה).

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל איסור מוחלט לבצע כל אחת (או יותר) מהפעולות הבאות:

-      לא להשתמש באתר או בכל חלק ממנו למטרות רווח או למטרות מסחריות או שיווקיות אחרות לרבות, שליחה או הפצת דיוור ישיר או הודעות בעלות אופי פרסומי או שיווקי. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם אחר, כל תוכן ומידע המצוי באתר;

-      לא להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו ולא להשתמש בהן בכל דרך, באופן ישיר או עקיף, בעצמכם או באמצעות אחר;

-      לא לסחור בשום אופן לרבות, אך לא רק, לא למכור, להעביר, להשכיר, להשאיל או להמחות את הרשאות הגישה לאף צד שלישי אחר, בין אם בתמורה או ללא תמורה, באמצעותכם או באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם;

-      לא לשנות או לנסות ולשנות את האתר ואת מאפייניו בכל דרך, לא לחדור לקוד המקור בשום דרך, לא לבצע הנדסה חוזרת או כל פעולה אחרת בעלת מאפיינים או תוצאות דומות באתר, בין בעצמכם ובין באמצעות כל אדם או ישות מטעמכם;

-      לא ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים או נתונים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר שלכם, שאיננו מסחרי או שיווקי ובהיקף סביר;

-      לא להשתמש באתר או בכל חלק ממנו, בכל אופן שמהווה הפרת סודיות או הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות של צד ג', לרבות אך לא רק, הפרה ו/או פגיעה בכל אחד מאלה: בזכויות יוצרים, סימן מסחר, עיצוב תעשייתי, פטנט, סוד מסחרי וכל זכות קניין רוחני מכל סוג שהיא ו/או בזכות הפרטיות, בכבוד האדם, ברגשות הציבור, בשם הטוב, פגיעה בזכות הפרסום וכיוצא באלה.

-      חל איסור מוחלט על ביצוע או לשדל אחר לבצע איום, הוצאת דיבה, השמצה, ביוש, הטרדה, הפחדה, בילוש, תוכן מגונה, ארוטי, פורנוגרפי, גס, בוטה או פגיעה בצנעת הפרט וחל איסור מוחלט על ביצוע כל פעולה שעולה לכדי עבירה פלילית ו/או שידול לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או שיש בה כדי לעודד התנהגות היכולה לעלות כדי עבירה פלילית או עוולה אזרחית או הפוגעת ברגשות הציבור ובתקנת הציבור, לרבות, אך לא רק, כל עבירה או עוולה בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979, חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982;

-      לא להפעיל יישום, תוכנה, מערכת או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים באתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשים אחרים באתר;

-      לא לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או למערכות המארחות או המאפשרות את תפעולו וגם, אך לא רק, להעביר כמות פקודות או בקשות לשרתי האתר באופן ידני, אוטומטי או ממוחשב, באופן ישיר, באמצעות אחר או באמצעות מספר יחידות מיחשוב, בכמות כזו שבן אדם אינו יכול לבצע בעצמו ואשר יוצרת עומס על האתר, משביתה או משבשת את פעילותו או את המערכות שעליו הוא מאוחסן ופועל, באופן מלא או חלקי;

-      לא להשתמש באתר או בכל חלק ממנו כדי להתחזות לאחר;

 

4.      שיתוף חומרים ברשתות חברתיות

בכפוף לכך שלא תפרו זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, הנכם רשאים, במסגרת השימוש באתר, באמצעות שירותי צד שלישי, לשתף חלק מהחומרים ברשתות חברתיות שונות כגון: פייסבוק, טוויטר וכיו"ב, (רשתות חברתיות). עת הדעת תהא רשאית להסיר, להשהות ו/או להוסיף אפשרויות שיתוף באמצעות רשתות חברתיות לפי שיקול דעתה הבלעדי. פרסום החומרים ברשתות החברתיות, יהיה כפוף לתקנון ותנאי השימוש באותן רשתות חברתיות בנפרד מתנאי שימוש אלה, ובאחריותכם המלאה.

5.      קניין רוחני

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי מוצריה של עת הדעת ו/או מוצריהם של מי מטעמה, הטכנולוגיות והתהליכים המאוזכרים ו/או מפורסמים באתר מהווים סודות מסחריים ו/או מהווים זכות קניינית אחרת. לפיכך, עת הדעת ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכויות קנייניות כאמור ו/או המעניקה זכות שימוש כלשהי שלא הוענקה במפורש במסגרת תנאי שימוש אלה.

כל זכויות הקניין הרוחני לרבות אך לא רק מלוא זכויות היוצרים, הפטנטים, העיצובים התעשייתיים, סימני המסחר, הסודות המסחריים או כל זכות אחרת, באתר, בשמו, בתוכנות או היישומים הזמינים בו, בקוד המקור, בכל יצירה, המצאה, אמצאה, רעיון, עיצוב גרפי, איורים, ממשק משתמש, סרטונים, טקסטים, תמונות, מצגות, לוגואים ובכל תוכן אחר הכלול באתר, שייכות לנו או לצדדים שלישיים אשר נתנו לנו רישיון או הרשאה אחרת לשימוש, וזאת בין אם נכללה ביחס לתוכן, מידע או רכיב ספציפי הודעת זכויות יוצרים, פטנט, עיצוב או סימן מסחר ובין אם לאו, בין זכויות הקניין הרוחני או האחרות רשומות, הוגשו לרישום או לאו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל סימני המסחר הכלולים באתר, לרבות "עת הדעת" ו- "Time To Know" C-Learning, סמלי המסחר (logos) של עת הדעת, הינם סימני מסחר של עת הדעת. לפיכך, עת הדעת שומרת לעצמה את הזכויות האמורות לעיל, ואין לראות בהוראות תנאי שימוש אלו ו/או בכל הוראה אחרת המופיעה במסגרת האתר ככזו המעניקה ו/או מעבירה כל זכות בנוגע לשמות, לסימנים ו/או לסמלי מסחר  (logos).

6.      מדיניות עת הדעת בנוגע להפרת זכויות יוצרים

עת הדעת מחויבת להגן על בעלי זכויות יוצרים ועושה זאת על ידי שמירה על הוראות החוק הנוגעות לעניין זה. הודעות הקשורות להפרת זכויות קניין רוחני שלכאורה או לטענת גורם כלשהו מתקיימת במסגרת האתר יש להפנות באמצעות אפשרות ה- "צור קשר" באתר בכתובת האינטרנטhttps://timetoknow.co.il/contact/.

עת הדעת תתייחס לכל פניה כאמור, ותבצע את הפעולות הדרושות בהתאם להוראות החוק הרלוונטי. כאשר תתקבל הודעה כאמור, עת הדעת תסיר מיידית את התוכן המפר ו/או את הקישור לתוכן מפר זה מהאתר ובלבד שאין מחלוקת לגבי היות התוכן מפר או לא.

7.      הורדות

כל הורדה (downloading) של עזרים, מידע ו/או קבצים שתתבצע באמצעות האתר תעשה על אחריותך בלבד, עת הדעת אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או לכל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכד') שלך ולמידע המצוי בהם כתוצאה מהורדות אלו.

8.      קישורים לאתר

אלא אם אושר אחרת בהסכם כתוב או על ידי הסכמה ספציפית של עת הדעת, כל קישור שיעשה לאתר יבוצע בדרך הבאה: (1) הקישורים לאתר לא יציעו, בכל דרך שהיא, או יציגו מצג כלשהו שלפיהם עת הדעת קשורה ו/או נותנת חסות לאדם כלשהו ו/או יישות כלשהי, או שעת הדעת מאמצת ו/או מממנת מוצר ו/או שירות כלשהם; (2) ההופעה, המיקום וכל מאפיין אחר של הקישור לאתר לא יהיו כאלו שיפגעו ו/או יפחיתו משמה הטוב ומסימני המסחר של עת הדעת; (3) כל הקישורים לאתר יהיו אך ורק לדף הבית בכתובת האינטרנט http://timetoknow.co.il  ולא לדפים אחרים המצויים בתוך האתר שאינם בדף הבית (קישורים עמוקים) ; (4) אין להציג את האתר על ידי כל לחיצה על איזה מבין הקישורים לאתר, בתוך מסגרת (frame) של האתר ממנו מתבצע הקישור, או כל אתר שהוא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עת הדעת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההסכמות לעיל בכל זמן שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.      כתב ויתור 

האתר וכל התכנים הקשורים או הזמינין דרך האתר מוצעים וניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש ולכל דין, כמות שהם (As Is)  ובאופן שבהם הם זמינים (AS AVAILABLE) וללא אף מצג, הבטחה, התחייבות ו/או אחריות מכל מן וסוג שהוא, במפורש או במרומז. בהתאם למידה האפשרית המותרת על פי חוק, לא תחול על עת הדעת כל אחריות שהיא, במפורש או במרומז, לרבות אחריות בקשר עם תקינותו הטכנית ו/או זמינותו של האתר כולו או חלקו, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או אנשים מסוימים.

עת הדעת ו/או כל מי מטעמה אינה ערבה לכך ואינה אחראית לכך שהחומרים והתכנים המוצגים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם או מבלי הפסקות, תקלות, קלקולים, יתקיימו ללא טעויות ויהיו נקיים מוירוסים, נוזקות, כופרות ו/או מרכיבים הרסניים ו/או זדוניים אחרים.

עת הדעת ו/או כל מי מטעמה אינה אחראית ו/או אינה מעניקה כל הבטחה שהיא בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בחומרים ו/או התכנים באתר, במפורש או במשתמע, וזאת מבלי לגרוע, בנוגע לנכונותם, לדיוקם, אמיתותם, מהימנותם וכדומה. הנכם אחראים על נקיטת כל האמצעים הנחוצים שהינכם מאמינים כי יגנו עלייכם מפני כל תביעה, נזק ו/או הפסד אשר היו עלולים להיגרם כתוצאה משימושכם ו/או הסתמכותכם על האתר ועל החומרים המצויים בו.

מטבע הדברים, זמינות האתר ורכיביו השונים והשימוש בהם, תלויים במכשיר הקצה שממנו בחרתם להשתמש ובזמינות של רשת האינטרנט והחשמל. אין ולא תהא לנו אף אחריות בשל כל כשל, עיכוב או הפרעה בשימוש שלכם באתר או ביכולת שלכם או של מי מטעמכם להשתמש באתר או בכל חלק ממנו, בשל סיבות הנובעות במישרין או בעקיפין במכשיר הקצה שלכם, ברשת האינטרנט או החשמל או בכל תשתית אחרת.

שימו לב כי האפשרות להחריג חלקים מכתב ויתור זה אסורה בחלק מתחומי השיפוט. על כן, ייתכן כי חלק מההגבלות האמורות לעיל אינן חלות עליכם.

10.   היעדר אחריות 

עת הדעת ומי מטעמה ו/א ושבא בנעליה (לרבות מקבלי רישיון שימוש מטעמה, מנהליה, עובדיה ותאגידים קשורים עמה) אינם אחראים ולא יהיו אחראים, בשום מקרה שהוא, וכן לא יחובו כלפיכם בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עיכוב ביצוע או אי יכולת להשתמש ואובדן נתונים, מידע ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב, תקלה או אי יכולת להשתמש באתר ו/או ככלל בקשר עם השימוש באתר - לרבות בכל שירות ו/או תוכן ו/או מוצר הכלול ו/או זמין באתר, או בשל טעויות, אי דיוקים, מעשה, מחדל, פגם, פירצת אבטחה ו/או כל כשל באתר. שימו לב כי האפשרות להחריג חלקים מהגבלת אחריות זו אסורה בחלק מתחומי השיפוט. על כן, ייתכן כי חלק מההגבלות האמורות לעיל אינן חלות עלייכם.

השימוש באתר ובכל חלק ממנו, יעשה על אחריותכם המלאה והבלעדית ואתם גם אחראים לשימוש של קטינים מתחת לגיל 18 באתר שתחת משמורתכם החוקית. אתם לוקחים על עצמכם את הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר ולתוצאות כל שימוש כאמור, ופוטרים אותנו מהסיכונים הכרוכים בשימוש באתר על ידיכם או על ידי מי מטעמכם - בגיר או קטין - באופן מלא, סופי ובלתי חוזר.

11.   שיפוי

הנכם מסכימים ומתחייבים להגן ולשפות באופן מלא את עת הדעת, מי שבה מטעמה ו/או בנעליה, מקבלי רישיון שימוש מטעמה, עובדיה, מנהליה, תאגידים קשורים עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידכם.

12.   תכנים של צדדים שלישיים וקישורים

יתכן כי במסגרת האתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט ו/או משאבי אינטרנט ו/או רשתות חברתיות ו/או מקורות אחרים חיצוניים לאתר. עת הדעת אינה ולא תהא אחראית לזמינותם של האתרים או המקורות כאמור, כל טענה בנוגע לשירותים ו/או משאבים ו/או קישורים כאמור, תופנה כלפי הצדדים השלישיים המספקים אותם. לתשומת ליבכם, כל הדעות, העצות, ההצהרות, ההצעות ו/או כל מידע אחר המוצג על ידי צדדים שלישיים אלו, הינם דעתם הבלעדית של צדדים שלישיים אלו, ואינם משקפים את המלצותיה ו/או דעתה של עת הדעת לענייניים אלו.

הימצאות קישור באתר אינו מהווה המלצה לבקר באתר או הישום המקושר או להתקשר עם הגורם מושא הקישור ואיננו נותנים חסות על אף אתר או ישום של צד ג' שמקושר באמצעות האתר וגם לא לאף פרסום צד שלישי המופיע באתר. ברגע שתלחצו על קישור אתם תועברו לאתר, ישום או שירות אחר שאינם קשורים אלינו ואינם בשליטתנו ואשר להם תנאי שימוש אחרים, המחייבים אתכם. אנו ממליצים לכם לקרוא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים או יישומים אחרים בטרם תשתמשו בהם ו/או תאפשרו לכל אדם תחת חסותכם ו/או משמורתכם החוקית להשתמש בהם.

יובהר כי לא נקטנו באף צעד לבדוק את נכונות או מהימנות המידע הכלול בקישורים או פרסומות כאמור, וכל מי שנכנס לאתר אחר או מתקשר עם צד ג', עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

13.   מידע פרסומי / אי שידול

יש לציין כי עצם פרסומו של מסר פרסומי באתר, אשר אינו קשור למוצרים, לתהליכים ו/או לשירותים של עת הדעת, אינו מהווה ולא יחשב כמהווה כל מתן חסות, המלצה, תמיכה או עידוד מצד עת הדעת בקשר לתוכן המסר הפרסומי.

14.   שינויים באתר

עת הדעת רשאית לשנות מעת לעת את האתר ו/או כל חלק ממנו וכל היבט אחר הכרוך בכך, ללא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עת הדעת ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

15.   מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות של עת הדעת בקשר עם השימוש באתר זמינה לעיונך בקישור הבא:                          https://timetoknow.co.il/terms_of_use/,   ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

16.   סמכות שיפוט, אי ויתור ושלמות הסכם

על היחסים ביננו לבינכם בכלל ועל תנאי שימוש אלה בפרט יחול הדין הישראלי בלבד. אך ורק לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל סכסוך, מחלוקת או עניין בקשר לאתר, במישרין או בעקיפין או בכל הנוגע לתנאי השימוש והנובע מהם.

שום החלטה שלנו לאכוף או להימנע מאכיפה או שיהוי במימוש זכות כלשהי לא תפורש כוויתור על הזכות או תשליך על מקרים אחרים ולא תהווה השתק או מניעות מאיתנו לעמוד על או לאכוף כל זכות מזכויותינו מכוח הוראות תנאי שימוש אלה או מכוח כל דין.

היה שבית משפט מוסמך יפסוק שהוראה מתנאי שימוש אלה, אינה תקפה או אינה אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי אותו תנאי או הוראה ימחקו ויוחלפו על ידי תנאי או הוראה אחרים, הקרובים להם בתכליתם ומהותם ואשר מגשימים את כוונת הצדדים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתר התנאים והוראות תנאי השימוש, ימשיכו לחול ללא אף שינוי.

עת הדעת תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, כולן או חלקן, באופן חופשי וללא הגבלה לפי שיקול דעתה. כל ויתור מצידה של עת הדעת בנוגע להפרה של הוראות תנאי שימוש אלה לא תהווה ויתור בקשר עם הפרה אחרת בין אם דומה ובין אם שונה מהפרה שעליה הביעה עת הדעת את ויתורה כאמור.

צור קשר    

אם יש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה"צור קשר" באתר בכתובת האינטרנטhttps://timetoknow.co.il/terms_of_use

עודכן ביום: 21 ינואר 2021